ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.koesterkaartjes.be met betrekking tot de op de website aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen aanvaard je deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de verkoopvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na
de datum van wijziging worden geplaatst.

2. VERKOPER
Koesterkaartjes is onderdeel van Youcom BVBA en heeft haar maatschappelijke zetel te Achterbroeksteenweg 54 te 2920 Kalmthout, en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0891.766.530. Het BTW nummer is BE 0891.766.530.
E-mailadres: info@koesterkaartjes.be
Rekeningnummer (IBAN): BE93 7512 0303 3467

3. OFFERTES EN AANVAARDING VAN DE BESTELLING
De prijzen op de website van Koesterkaartjes worden vermeld in euro’s en kunnen te allen tijde door ons worden gewijzigd. Bij uitzonderingen wordt dit vermeld op
de website. Alle offertes en aanbiedingen van Koesterkaartjes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt als het product of de dienst waarop de offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar is.

De in de offerte en op de website van Koesterkaartjes genoemde prijzen zijn inclusief verpakkingskosten. Verzendkosten worden apart in rekening gebracht en zijn afhankelijk van de overeengekomen verzendwijze. Bij uitzonderingen wordt dit vermeld op de website.

4. LEVERING / AFHALEN
U kan uw bestelling afhalen te Kalmthout of laten verzenden via Bpost. Indien u uw bestelling wenst af te halen, kan u in het winkelmandje bij het vak verzending het woord AFHALEN aanvinken, zodat u geen verzendkosten hoeft te betalen. Dit is enkel geldig bij het afhalen van uw bestelling. Bij misbruik wordt u de verzendingskost aangerekend. Van zodra uw bestelling klaarstaat, sturen wij u een e-mail met de gegevens m.b.t. het tijdstip waarop de bestelling kan worden afgehaald.

U wordt duidelijk geïnformeerd in de e-mail met info over de mogelijke afhaalmomenten.In de meeste gevallen geldt dat de verzending plaatsvindt binnen
twee tot drie werkdagen na het ontvangen van de betaling. Deze termijn is echtereen richtlijn en kan niet als bindend beschouwd worden. Geen enkele vertraging in
levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke
vertraging. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper, deze kosten worden afzonderlijk vermeld. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

5. VERLIES EN SCHADE DOOR VERZENDING
Koesterkaartjes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden via de koerierdienst (Bpost). Wij verpakken de
producten op een zorgvuldige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje wordt verstuurd met Bpost en is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot koesterkaartjes.be met vermelding van het bestelnummer. Schade aan verpakkingsmaterialen worden niet gezien als productschade, en Koesterkaartjes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de verpakking door transport.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde goederen zullen onze eigendom blijven tot de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen.
Bij niet betaling hebben wij het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

7. KLACHTEN
Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 7 dagen na levering worden vermeld, anders vervalt elk recht.

8. WAARBORG
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.

9. VERZAKINGSRECHT
Je hebt het recht om af te zien van de aankoop binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering, m.u.v. alle gepersonaliseerde bestellingen. Dit wanneer u onze producten hebt gekocht voor niet-professionele doeleinden. De melding dient steeds schriftelijk te gebeuren via de klantendienst
(info@koesterkaartjes.be), met vermelding van het bestelnummer. Wij behouden het voorrecht om retourzendingen te weigeren waarvan wij niet vooraf schriftelijk op de hoogte werden gesteld. Als je van het verzakingsrecht gebruik wil maken dan stuur je het artikel terug naar Koesterkaartjes, Achterbroeksteenweg 54 te 2920 Kalmthout. Het artikel moet in originele verpakking, ongeopende, perfecte en verkoopbare staat zijn. Artikelen in geopende verpakkingen, beschadigde verpakkingen of geopende plasticfolie worden niet teruggenomen. Na ontvangst van het retourpakket, ontvang je het aankoopbedrag terug op je rekening. Als de producten niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn, wordt het artikel niet teruggenomen. De terugzendingen zijn altijd op kosten van de klant.

10. PRIVACY
Door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend door Koesterkaartjes gebruikt en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, mits dat noodzakelijk is voor de betaling en bezorging van de bestelling. Persoonsgegevens zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld voor commerciële doeleinden.

11. AUTEURSRECHT
De inhoud van de webshop is beschermd door het auteursrecht, door handelsmerken en door andere intellectuele eigendomsrechten. In alle gevallen
blijven alle eigendomsrechten met betrekking tot de content en de materialen vermeld in de webshop, in handen van de verkoper. De webshop mag niet worden gereproduceerd, noch geheel noch gedeeltelijk, overgezet via elektrische of conventionele methodes, gewijzigd, gelinkt aan of gebruikt voor publieke of commerciële doeleinden zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van de verkoper.

12. SCHEIDBAARHEID
Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

13. TOEPASSELIJK RECHT
Alle overeenkomsten afgesloten met de Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.